ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1 Sandra de Klein interieuradvies: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01183183, gevestigd aan de Beilerweg 11, 9414 TJ te Hooghalen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Sandra de Klein interieuradvies heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Sandra de Klein interieuradvies tot stand is gekomen.
1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Sandra de Klein interieuradvies.
1.6 Werk: Sandra de Klein interieuradvies die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.


Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Sandra de Klein interieuradvies. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Sandra de Klein interieuradvies.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sandra de Klein interieuradvies en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 2.5 Ook al verlangt Sandra de Klein interieuradvies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt Sandra de Klein interieuradvies het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.6 Sandra de Klein interieuradvies heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.


Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten
3.1 De door Sandra de Klein interieuradvies opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Sandra de Klein interieuradvies schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Sandra de Klein interieuradvies zijn bevestigd.
3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Sandra de Klein interieuradvies aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.
3.5 De door Sandra de Klein interieuradvies opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld. 3.6 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.7 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.8 Sandra de Klein interieuradvies kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.9 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Sandra de Klein interieuradvies niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.10 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Sandra de Klein interieuradvies.
3.11 Sandra de Klein interieuradvies heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.
3.12 Op alle overeenkomsten gesloten met Sandra de Klein interieuradvies is het Nederlands Recht van toepassing. ©2020 Sandra de Klein interieuradvies.


Artikel 4. De opdracht 4.1 Sandra de Klein interieuradvies verricht haar werk naar beste inzicht en vermogen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Sandra de Klein interieuradvies op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sandra de Klein interieuradvies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Verricht Sandra de Klein interieuradvies of door Sandra de Klein interieuradvies ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
4.3.1 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en Sandra de Klein interieuradvies voor zover mogelijk en relevant over: a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden; b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden; c. het tijdschema waarbinnen de Sandra de Klein interieuradvies de werkzaamheden uitvoert; d. een betalingsschema; e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten; f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en Sandra de Klein interieuradvies plaatsvindt; g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk). 4.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Sandra de Klein interieuradvies: a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.5 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.
4.6 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het project, wanneer deze door of namens de opdrachtgever worden verstrekt, kan de opdrachtgever Sandra de Klein interieuradvies aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te treden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.7 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Sandra de Klein interieuradvies daarin te kennen.
4.8 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
4.9 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als: a. er relevante wijzigingen optreden in (overheids-) voorschriften of beschikkingen; b. er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen; c. de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd; d. extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
4.10 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Sandra de Klein interieuradvies onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Sandra de Klein interieuradvies hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Sandra de Klein interieuradvies is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.11 Sandra de Klein interieuradvies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 4.12 Sandra de Klein interieuradvies houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels. 4.13 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.
4.14 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de Sandra de Klein interieuradvies vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.15 Sandra de Klein interieuradvies is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
Artikel 5. Persoonsgegevens
5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Sandra de Klein interieuradvies opgeslagen om opdrachten te verwerken. Sandra de Klein interieuradvies geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. Sandra de Klein interieuradvies hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. ©2020 Sandra de Klein interieuradvies


Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.2 Binnen een straal van 15 km van Hooghalen worden er geen reiskosten berekend. Vanaf 15 km buiten Hooghalen wordt er door Sandra de Klein interieuradvies € 0,25 per gereden km in rekening gebracht.
6.3 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Sandra de Klein interieuradvies op de factuur aan te geven wijze.
6.4 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Sandra de Klein interieuradvies, dan is de opdrachtgever verplicht Sandra de Klein interieuradvies het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd en extra kosten. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 7,75% per maand en voor particulieren 3 % per maand. De incasso kosten bedraagt € 40,00 per verzuimbetaling.
6.7 Nadat de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incasso praktijk gebruikelijk is. Indien Sandra de Klein interieuradvies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten
7.1 Op alle producten van Sandra de Klein interieuradvies rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
7.2 Sandra de Klein interieuradvies heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Sandra de Klein interieuradvies toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.sandradeklein.nl
7.3 In het kader van de opdracht door Sandra de Klein interieuradvies tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Sandra de Klein interieuradvies heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
7.4 De opdrachtgever is verplicht het project in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van Sandra de Klein interieuradvies uit te voeren. Pas na overleg met Sandra de Klein interieuradvies kan hij hiervan afwijken. Sandra de Klein interieuradvies wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met haar advies en bedoelingen.


Artikel 8. Klachten
8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Sandra de Klein interieuradvies dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Sandra de Klein interieuradvies worden medegedeeld.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Sandra de Klein interieuradvies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 Sandra de Klein interieuradvies is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Sandra de Klein interieuradvies tijdens het advies is geadviseerd.
9.3 Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Sandra de Klein interieuradvies die tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
9.4 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Sandra de Klein interieuradvies voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
9.5 Sandra de Klein interieuradvies is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
9.6 Indien de opdrachtgever van mening is dat Sandra de Klein interieuradvies tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
9.7 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Sandra de Klein interieuradvies kenbaar is gemaakt.
9.8 Sandra de Klein interieuradvies is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen. ©2020 Sandra de Klein interieuradvies

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Sandra de Klein interieuradvies kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Sandra de Klein interieuradvies overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Sandra de Klein interieuradvies geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
10.2 In geval van overmacht heeft Sandra de Klein interieuradvies het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
10.3 Indien Sandra de Klein interieuradvies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Sandra de Klein interieuradvies gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.
10.4 Sandra de Klein interieuradvies en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.


Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
11.1 De vorderingen van Sandra de Klein interieuradvies op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: a. Na het sluiten van de overeenkomst aan Sandra de Klein interieuradvies ter kennis genomen omstandigheden geven Sandra de Klein interieuradvies goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. b. Indien Sandra de Klein interieuradvies de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. c. In de genoemde gevallen is Sandra de Klein interieuradvies bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Sandra de Klein interieuradvies schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12. Diversen
12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.sandradeklein.nl
12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2020 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Sandra de Klein interieuradvies bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd. De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.


Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen beslechting
13.1 Op de overeenkomst tussen Sandra de Klein interieuradvies en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Sandra de Klein interieuradvies en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sandra de Klein interieuradvies is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Sandra de Klein interieuradvies.
13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.